Doberman Forum : Doberman Breed Dog Forums banner
1 - 1 of 18 Posts

· Registered
Joined
·
2,332 Posts
Velkommen til Dobermantalk Tom og Laila. Jeg er oprindligt fra Danmark men bor nu i USA. Det er nogle søde hvalpe I har. Held og Lykke med dem!

--Charlotte--
 
  • Like
Reactions: Team SchutzArt
1 - 1 of 18 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top